POLÍTICA DE PRIVACITAT D'acord amb el REGLAMENT DE LA UE N. 2016/679

I – INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC

POLÍTICA DE PRIVACITAT D'acord amb el REGLAMENT DE LA UE N. 2016/679

Aquesta secció conté informació relativa als mètodes de gestió d'Insology Studio S.r.l. en referència al tractament de les dades d'usuari de l'aplicació doitsquare.com.<br> Aquesta informació també és vàlida als efectes de l'art. 13 del Decret Legislatiu no. 196/2003, Codi de protecció de dades de caràcter personal, i als efectes de l'art. 13 del Reglament UE núm. 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals així com a la lliure circulació d'aquestes dades, per als subjectes que interactuïn amb doitsquare.com.<br> La informació es refereix exclusivament a l'app doitsquare.com i no a altres apps o llocs web que pugui ser consultat per l'usuari a través dels enllaços que hi conté. L'objectiu d'aquest document és proporcionar informació sobre els mètodes, el moment i la naturalesa de la informació que el responsable del tractament ha de proporcionar als usuaris en registrar-se a doitsquare.com, independentment de la finalitat de la pròpia connexió, d'acord amb la legislació italiana i europea. <br> La informació pot patir canvis a causa de la introducció de noves normatives en aquest sentit, per això es convida a l'usuari a consultar periòdicament aquesta pàgina.<br> Si l'usuari és menor de setze anys, d'acord amb l'art. 8, cap. 1 Reglament UE 2016/679, haurà de legitimar el seu consentiment mitjançant l'autorització dels seus pares o tutors.<br>

II- TRACTAMENT DE DADES

Propietari de les dades

El responsable del tractament és la persona física o jurídica, l'autoritat pública, el servei o un altre organisme que, individualment o conjuntament amb altres, determina les finalitats i els mitjans del tractament de les dades personals. També s'encarrega dels perfils de seguretat.<br> Pel que fa a aquesta App, el responsable del tractament és Insology Studio S.r.l. i per a qualsevol aclariment o exercici dels drets de l'usuari, es pot posar en contacte amb vostè a la següent adreça de correu electrònic [email protected].

Responsable del tractament de dades

El responsable del tractament és la persona física o jurídica, l'autoritat pública, el servei o un altre organisme que tracta dades personals en nom del responsable del tractament.<br> D'acord amb l'article 28 del Reglament UE núm. 2016/679, amb el nomenament del titular de les dades, el responsable del tractament de l'aplicació doitsquare.com és INSOLOGY STUDIO SRL, amb domicili social a Casciago (VA), Via Vasche n. 2, (número d'IVA: 03618840122), en la persona del representant legal pro tempore Mattia Marchiorato.

Lloc de tractament de dades

El tractament de les dades generades per l'ús de doitsquare.com té lloc a la seu de l'empresa situada a Varese (VA), via Cavour, 18 – codi postal 21100.

III- DADES TRACTATS

1. Mètode i font del tractament de les dades

Com totes les aplicacions, doitsquare.com també fa ús de fitxers de registre en què la informació recollida de manera automatitzada es conserva durant les visites dels usuaris. La informació recollida podria ser la següent:<br> - Adreça de protocol d'Internet (IP);<br> - Paràmetres del dispositiu utilitzat;<br> - Nom del proveïdor de serveis d'Internet (ISP);<br> - Data i hora de la visita;<br><br> La informació esmentada és una taxa de prova de forma automatitzada i recollida de forma exclusivament agregada per tal de verificar el correcte funcionament del lloc i per motius de seguretat. Aquesta informació es provarà d'acord amb els interessos legítims del propietari.<br><br> Per motius de seguretat (filtres antispam, tallafocs, detecció de virus) les dades registrades automàticament també poden incloure dades personals com l'adreça IP, que es podrien utilitzar, d'acord amb les lleis aplicables, per bloquejar els intents de dany al la pròpia aplicació o per causar danys a altres usuaris o activitats perjudicials o delictives. Aquestes dades mai s'utilitzen per a la identificació o perfil de l'usuari, sinó únicament amb la finalitat de protegir l'aplicació i els seus usuaris, aquesta informació s'utilitzarà en funció dels interessos legítims del titular. En registrar-se a l'app, l'usuari accepta expressament aquesta política de privacitat i, en particular, accepta que els continguts inserits siguin lliurement comunicats a tercers per a les finalitats indicades. Les dades rebudes (dades personals de l'usuari, dades de contacte de l'usuari...) s'utilitzaran exclusivament per a la prestació del servei sol·licitat i només durant el temps necessari per a la prestació del servei.<br><br> La informació que els usuaris del lloc consideren que fan pública a través dels serveis i eines posades a la seva disposició, són facilitades per l'usuari de manera conscient i voluntària, eximint aquest lloc de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol infracció de la llei. Correspon a l'usuari verificar que té permís per introduir dades personals de tercers o continguts protegits per estàndards nacionals i internacionals.

2. Finalitat del tractament de dades

Les dades recollides pel lloc durant el seu funcionament s'utilitzen exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, o amb la finalitat de permetre a l'usuari utilitzar els serveis oferts per doitsquare.com i es conserven durant el temps estrictament necessari per dur a terme les activitats especificades i, en en qualsevol cas, no més tard de 2 anys.<br> Si l'usuari dóna el seu consentiment, es podran enviar al mateix butlletins o missatges de text amb comunicacions relacionades amb iniciatives promocionals.<br> Les dades utilitzades amb finalitats de seguretat (bloqueig d'intents de dany al lloc) es conserven durant el temps estrictament necessari per assolir la finalitat anteriorment indicada.

3. Dades facilitades per l'usuari

Rebem o recollim dades personals, tal com es detalla, quan proporcionem els nostres serveis, inclòs quan accediu, baixeu, instal·leu l'aplicació o utilitzeu els nostres serveis. Podem utilitzar aquestes dades personals per proporcionar els serveis que sol·liciteu com a necessitat contractual, per operar, proporcionar, millorar, personalitzar, donar suport i comercialitzar els nostres serveis en funció dels nostres interessos legítims, o per complir amb una obligació legal a la qual podem estar subjectes. Si no voleu que recopilem i processem les vostres dades personals, és possible que no pugueu utilitzar els serveis. Totes les dades facilitades per l'usuari (dades personals de l'usuari, dades de contacte de l'usuari...) seran utilitzades per tal de permetre a l'usuari utilitzar els serveis que ofereix doitsquare.com. L'enviament facultatiu, explícit i voluntari de correus electrònics a les adreces indicades en aquest lloc comporta la posterior adquisició de l'adreça del remitent, necessària per atendre les sol·licituds, així com qualsevol altra dada personal inclosa en el missatge.

4. Transferència de dades a l'estranger.

Les dades personals es podran cedir a països de la Unió Europea i a tercers països respecte a la Unió Europea sempre que sigui necessari, en compliment del que disposa la legislació europea sobre transferència de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals (articles 44 - 47 i 49 GDPR).

IV- DRETS DE L'USUARI

L'art. 13 co. 2 del Reglament de la UE de 2016/679 enumera els drets de l'usuari.<br> Aquesta política de privacitat, per tant, informa a l'usuari de l'existència:<br> – el dret de l'interessat a sol·licitar al titular l'accés a les dades personals (article 15 del Reglament UE), la seva actualització (article 7, apartat 3, lletra a del Decret legislatiu 196/2003), la rectificació (art. 16 UE). Reglament), la integració (art. 7, co. 3 lletra a Decret Legislatiu 196/2003), la limitació del tractament que li concerneix (art. 18 Reglament UE) o oposar-se, per motius legítims, al seu tractament ( art. 21 Reglament UE), a més del dret a la portabilitat de les dades (art. 20 Reglament UE);<br> – el dret a sol·licitar la cancel·lació (art. 17 Reglament UE), la transformació en forma anònima o el bloqueig de les dades tractades en infracció de la llei, incloses les dades la conservació de les quals no és necessària en relació amb les finalitats per a les quals s'han recollit o posteriorment. tramitat (art. 7 co. 3, lletra b del Decret legislatiu 196/2003);<br> – Dret a obtenir l'acreditació que les operacions d'actualització, rectificació, integració, cancel·lació, bloqueig de dades, transformació de dades s'han posat en coneixement, també pel que fa al seu contingut, d'aquells a qui s'han comunicat o difós les dades, excepte en el cas en què aquest compliment es mostri impossible o impliqui un ús de mitjans manifestament desproporcionat al dret protegit (art. 7 co. 3, lletra c del Decret legislatiu 196/2003).<br> Les sol·licituds es poden enviar al responsable del tractament a la seva adreça de correu electrònic esmentada (sense tràmits) o utilitzant el model facilitat pel Garant per a la protecció de dades personals.<br> Si el tractament es basa en l'art. 6 paràgraf 1 lletra a – consentiment exprés d'ús – o de l'art. 9 paràgraf 2 lletra a - consentiment exprés per a l'ús de dades genètiques, biomètriques, relacionades amb la salut que revelin creences religioses, filosòfiques o afiliació sindical, que revelin l'origen racial o ètnic, opinions polítiques - l'usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense perjudici de la licitud del tractament basat en el consentiment prestat abans de la revocació.<br> Així mateix, en cas d'incompliment de la llei, l'usuari té dret a presentar una reclamació davant el Garant per a la Protecció de Dades Personals, com a autoritat encarregada del seguiment del tractament de les dades a l'Estat italià. Per a un examen més aprofundit dels vostres drets, consulteu els articles 15 i següents. Del Reglament UE 2016/679 i de l'art. 7 del Decret Legislatiu 196/2003.

V - CUMPLIMENTS

El titular comunica al Garant el tractament de dades personals que pretén procedir, només si el tractament es refereix a:<br> – dades genètiques, biomètriques o dades que indiquin la posició geogràfica de persones o objectes mitjançant una xarxa de comunicacions electròniques;<br> - dades adequades per revelar l'estat de salut i la vida sexual, tractades amb finalitats de procreació assistida, prestació de serveis sanitaris per via telemàtica en relació amb bases de dades o subministrament de béns, enquestes epidemiològiques, detecció de malalties mentals, infeccioses i difusores, seropositivitat, trasplantament d'òrgans i teixits i seguiment de la despesa sanitària;<br> – dades aptes per revelar la vida sexual o l'àmbit psíquic, tractades per associacions, organismes i organitzacions sense ànim de lucre, encara que no reconegudes, de caràcter polític, filosòfic, religiós o sindical;<br> - Dades tractades amb l'ajut d'eines electròniques destinades a definir el perfil o la personalitat de l'interessat o a analitzar els hàbits i eleccions de consum o el seguiment de l'ús dels serveis de comunicacions electròniques amb l'exclusió del tractament que sigui tècnicament imprescindible per a la prestació dels mateixos serveis. als usuaris;<br> – dades sensibles registrades en bases de dades amb finalitats de selecció de personal en nom de tercers, així com dades sensibles utilitzades per a enquestes d'opinió, estudis de mercat i altres estudis de mostres;<br> – dades registrades en bases de dades especials gestionades amb eines electròniques i relatives al risc de solvència econòmica, la situació financera, el correcte compliment de les obligacions, les conductes il·lícites o fraudulentes.

VI – SEGURETAT DE LES DADES SUBMINISTRADES

Aquesta aplicació tracta les dades de l'usuari de manera lícita i correcta, adoptant les mesures de seguretat adequades per evitar l'accés no autoritzat, la divulgació, la modificació o la destrucció no autoritzada de les dades. El tractament es realitza mitjançant eines informàtiques i/o telemàtiques, amb modalitats organitzatives i amb una lògica estrictament relacionada amb les finalitats indicades.<br> A més del propietari, en alguns casos, poden ser categories de persones implicades en l'organització del lloc (administratives, màrqueting, comercials, jurídiques, administradors de sistemes) o subjectes externs com ara (com tercers proveïdors de serveis tècnics, missatgers postals) tenir accés a les dades, proveïdors d'allotjament, empreses de TI, agències de comunicació).

VII – MODIFICACIONS A AQUEST DOCUMENT

Aquest document, publicat a les notes legals de l'aplicació doitsquare.com, constitueix la seva política de privadesa. Pot estar subjecte a canvis o actualitzacions. En el cas de canvis i actualitzacions importants, aquests s'informaran amb notificacions específiques als usuaris. Tanmateix, les versions anteriors del document estaran disponibles en aquesta pàgina.

El document es va actualitzar el 08/02/2023 per complir amb les disposicions reguladores pertinents i en particular amb el Reglament UE 2016/679..